شاپ تو استور Shop2Store

مطالب درسی

مكان گيرنده

روش سریع محاسبه آرایه ماتریس سختی کل در المان محدود

ماتریس سختی کل در درس روش المان (اجزای) محدود یکی از بخش های حیاتی برای یافتن مجهولاتی مانند تنش، کرنش،…
معالات مشابه بدست آمده

روش گسسته سازی بالادست جریان

روش ساده اویلر، می تواند با جایگزینی اختلاف فضای پیش رو با اختلاف فضای رو پس رو، به شرط مثبت…