آموزش جاوا اسکریپت با تخفیف ویژه و پروژه محور

امتیاز: 0 از 0
فروش
0

توضیحات

جاوا اسکریپت چیست؟

جاوا اسکریپت یک زبان برنامه نویسی بسیار قدرتمند در سمت سرویس گیرنده است. جاوا اسکریپت عمدتا برای افزایش تعامل کاربر با صفحه وب استفاده می شود. به عبارت دیگر، می توانید با کمک جاوا اسکریپت، صفحه وب خود را زنده تر و تعاملی تر کنید. جاوا اسکریپت همچنین به طور گسترده ای در توسعه بازی و توسعه برنامه های تلفن همراه استفاده می شود.

جاوا اسکیریپت کدام سمت است؟ - آموزش جاوا اسکریپت

تاریخچه جاوا اسکریپت

جاوا اسکریپت توسط برندن ایچ در سال 1995 توسعه یافت و در Netscape، مرورگر محبوب آن زمان ظاهر شد.

 

برندن ایچ

 

این زبان در ابتدا LiveScript نامیده می شد و بعداً به JavaScript تغییر نام داد. برنامه نویسان زیادی هستند که فکر می کنند جاوا اسکریپت و جاوا یکسان هستند. در حقیقت، جاوا اسکریپت و جاوا بسیار بی ارتباط هستند. جاوا یک زبان برنامه نویسی بسیار پیچیده است در حالی که جاوا اسکریپت فقط یک زبان اسکرپتی است. سینتکس جاوا اسکریپت بیشتر تحت تأثیر زبان برنامه نویسی C است.

 

چگونه جاوا اسکریپت را اجرا کنیم؟
جاوا اسکریپت به عنوان زبان اسکرپتی نمی تواند به تنهایی اجرا شود. در واقع مرورگر مسئول اجرای کد جاوا اسکریپت است. هنگامی که کاربر یک صفحه HTML با جاوا اسکریپت درخواست می کند، اسکریپت به مرورگر ارسال می شود و مرورگر باید آن را اجرا کند. مزیت اصلی جاوا اسکریپت این است که همه مرورگرهای وب مدرن از جاوا اسکریپت پشتیبانی می کنند. بنابراین، لازم نیست نگران این باشید که آیا بازدیدکنندگان سایت شما از Internet Explorer ، Brave, Chrome ، Firefox یا هر مرورگر دیگری استفاده می کنند. جاوا اسکریپت پشتیبانی می شود. همچنین، جاوا اسکریپت بر روی هر سیستم عامل از جمله Windows ، Linux یا Mac اجرا می شود. بنابراین، جاوا اسکریپت بر معایب اصلی VBScript (در حال حاضر منسوخ شده) غلبه می کند که فقط به IE و Windows محدود می شود.

 

ابزارهای مورد نیاز شما

برای شروع، شما نیاز به یک ویرایشگر متن دارید تا کد خود را بنویسد و یک مرورگر برای نمایش صفحات وب ایجاد شده توسط شما. می توانید از ویرایشگر متنی دلخواه خود شامل Notepad ++ ، Visual Studio Code ، Sublime Text ، Atom یا هر ویرایشگر متن دیگری که با آن راحت هستید استفاده کنید. می توانید از هر مرورگر وب از جمله Google Chrome ، Firefox ، Microsoft Edge ، Internet Explorer و غیره استفاده کنید.

 

یک برنامه ساده جاوا اسکریپت
اگر کد جاوا اسکریپت خود را درون خود سند HTML نگه دارید، باید همه کد جاوا اسکریپت خود را در برچسب های <script> (<script> و </script>) قرار دهید. این به مرورگر شما کمک می کند تا کد جاوا اسکریپت شما را از بقیه کد تشخیص دهد. از آنجا که سایر زبان های برنامه نویسی سمت مشتری وجود دارد (مثال: VBScript) ، توصیه می شود که زبان برنامه نویسی مورد استفاده خود را مشخص کنید. باید از ویژگی type در برچسب <script> استفاده کنید و مقدار آن را مانند text/javascript تنظیم کنید:

<script type="text/javascript">
				
					<html>
<head>
<title>My First JavaScript code!!!</title>
<script type="text/javascript">
alert("Hello World!");
</script>
</head>
<body data-rsssl=1>
<script data-no-optimize="1" defer>!function(t,e){"object"==typeof exports&&"undefined"!=typeof module?module.exports=e():"function"==typeof define&&define.amd?define(e):(t="undefined"!=typeof globalThis?globalThis:t||self).LazyLoad=e()}(this,function(){"use strict";function e(){return(e=Object.assign||function(t){for(var e=1;e<arguments.length;e++){var n,a=arguments[e];for(n in a)Object.prototype.hasOwnProperty.call(a,n)&&(t[n]=a[n])}return t}).apply(this,arguments)}function i(t){return e({},it,t)}function o(t,e){var n,a="LazyLoad::Initialized",i=new t(e);try{n=new CustomEvent(a,{detail:{instance:i}})}catch(t){(n=document.createEvent("CustomEvent")).initCustomEvent(a,!1,!1,{instance:i})}window.dispatchEvent(n)}function l(t,e){return t.getAttribute(gt+e)}function c(t){return l(t,bt)}function s(t,e){return function(t,e,n){e=gt+e;null!==n?t.setAttribute(e,n):t.removeAttribute(e)}(t,bt,e)}function r(t){return s(t,null),0}function u(t){return null===c(t)}function d(t){return c(t)===vt}function f(t,e,n,a){t&&(void 0===a?void 0===n?t(e):t(e,n):t(e,n,a))}function _(t,e){nt?t.classList.add(e):t.className+=(t.className?" ":"")+e}function v(t,e){nt?t.classList.remove(e):t.className=t.className.replace(new RegExp("(^|\\s+)"+e+"(\\s+|$)")," ").replace(/^\s+/,"").replace(/\s+$/,"")}function g(t){return t.llTempImage}function b(t,e){!e||(e=e._observer)&&e.unobserve(t)}function p(t,e){t&&(t.loadingCount+=e)}function h(t,e){t&&(t.toLoadCount=e)}function n(t){for(var e,n=[],a=0;e=t.children[a];a+=1)"SOURCE"===e.tagName&&n.push(e);return n}function m(t,e){(t=t.parentNode)&&"PICTURE"===t.tagName&&n(t).forEach(e)}function a(t,e){n(t).forEach(e)}function E(t){return!!t[st]}function I(t){return t[st]}function y(t){return delete t[st]}function A(e,t){var n;E(e)||(n={},t.forEach(function(t){n[t]=e.getAttribute(t)}),e[st]=n)}function k(a,t){var i;E(a)&&(i=I(a),t.forEach(function(t){var e,n;e=a,(t=i[n=t])?e.setAttribute(n,t):e.removeAttribute(n)}))}function L(t,e,n){_(t,e.class_loading),s(t,ut),n&&(p(n,1),f(e.callback_loading,t,n))}function w(t,e,n){n&&t.setAttribute(e,n)}function x(t,e){w(t,ct,l(t,e.data_sizes)),w(t,rt,l(t,e.data_srcset)),w(t,ot,l(t,e.data_src))}function O(t,e,n){var a=l(t,e.data_bg_multi),i=l(t,e.data_bg_multi_hidpi);(a=at&&i?i:a)&&(t.style.backgroundImage=a,n=n,_(t=t,(e=e).class_applied),s(t,ft),n&&(e.unobserve_completed&&b(t,e),f(e.callback_applied,t,n)))}function N(t,e){!e||0<e.loadingCount||0<e.toLoadCount||f(t.callback_finish,e)}function C(t,e,n){t.addEventListener(e,n),t.llEvLisnrs[e]=n}function M(t){return!!t.llEvLisnrs}function z(t){if(M(t)){var e,n,a=t.llEvLisnrs;for(e in a){var i=a[e];n=e,i=i,t.removeEventListener(n,i)}delete t.llEvLisnrs}}function R(t,e,n){var a;delete t.llTempImage,p(n,-1),(a=n)&&--a.toLoadCount,v(t,e.class_loading),e.unobserve_completed&&b(t,n)}function T(o,r,c){var l=g(o)||o;M(l)||function(t,e,n){M(t)||(t.llEvLisnrs={});var a="VIDEO"===t.tagName?"loadeddata":"load";C(t,a,e),C(t,"error",n)}(l,function(t){var e,n,a,i;n=r,a=c,i=d(e=o),R(e,n,a),_(e,n.class_loaded),s(e,dt),f(n.callback_loaded,e,a),i||N(n,a),z(l)},function(t){var e,n,a,i;n=r,a=c,i=d(e=o),R(e,n,a),_(e,n.class_error),s(e,_t),f(n.callback_error,e,a),i||N(n,a),z(l)})}function G(t,e,n){var a,i,o,r,c;t.llTempImage=document.createElement("IMG"),T(t,e,n),E(c=t)||(c[st]={backgroundImage:c.style.backgroundImage}),o=n,r=l(a=t,(i=e).data_bg),c=l(a,i.data_bg_hidpi),(r=at&&c?c:r)&&(a.style.backgroundImage='url("'.concat(r,'")'),g(a).setAttribute(ot,r),L(a,i,o)),O(t,e,n)}function D(t,e,n){var a;T(t,e,n),a=e,e=n,(t=It[(n=t).tagName])&&(t(n,a),L(n,a,e))}function V(t,e,n){var a;a=t,(-1<yt.indexOf(a.tagName)?D:G)(t,e,n)}function F(t,e,n){var a;t.setAttribute("loading","lazy"),T(t,e,n),a=e,(e=It[(n=t).tagName])&&e(n,a),s(t,vt)}function j(t){t.removeAttribute(ot),t.removeAttribute(rt),t.removeAttribute(ct)}function P(t){m(t,function(t){k(t,Et)}),k(t,Et)}function S(t){var e;(e=At[t.tagName])?e(t):E(e=t)&&(t=I(e),e.style.backgroundImage=t.backgroundImage)}function U(t,e){var n;S(t),n=e,u(e=t)||d(e)||(v(e,n.class_entered),v(e,n.class_exited),v(e,n.class_applied),v(e,n.class_loading),v(e,n.class_loaded),v(e,n.class_error)),r(t),y(t)}function $(t,e,n,a){var i;n.cancel_on_exit&&(c(t)!==ut||"IMG"===t.tagName&&(z(t),m(i=t,function(t){j(t)}),j(i),P(t),v(t,n.class_loading),p(a,-1),r(t),f(n.callback_cancel,t,e,a)))}function q(t,e,n,a){var i,o,r=(o=t,0<=pt.indexOf(c(o)));s(t,"entered"),_(t,n.class_entered),v(t,n.class_exited),i=t,o=a,n.unobserve_entered&&b(i,o),f(n.callback_enter,t,e,a),r||V(t,n,a)}function H(t){return t.use_native&&"loading"in HTMLImageElement.prototype}function B(t,i,o){t.forEach(function(t){return(a=t).isIntersecting||0<a.intersectionRatio?q(t.target,t,i,o):(e=t.target,n=t,a=i,t=o,void(u(e)||(_(e,a.class_exited),$(e,n,a,t),f(a.callback_exit,e,n,t))));var e,n,a})}function J(e,n){var t;et&&!H(e)&&(n._observer=new IntersectionObserver(function(t){B(t,e,n)},{root:(t=e).container===document?null:t.container,rootMargin:t.thresholds||t.threshold+"px"}))}function K(t){return Array.prototype.slice.call(t)}function Q(t){return t.container.querySelectorAll(t.elements_selector)}function W(t){return c(t)===_t}function X(t,e){return e=t||Q(e),K(e).filter(u)}function Y(e,t){var n;(n=Q(e),K(n).filter(W)).forEach(function(t){v(t,e.class_error),r(t)}),t.update()}function t(t,e){var n,a,t=i(t);this._settings=t,this.loadingCount=0,J(t,this),n=t,a=this,Z&&window.addEventListener("online",function(){Y(n,a)}),this.update(e)}var Z="undefined"!=typeof window,tt=Z&&!("onscroll"in window)||"undefined"!=typeof navigator&&/(gle|ing|ro)bot|crawl|spider/i.test(navigator.userAgent),et=Z&&"IntersectionObserver"in window,nt=Z&&"classList"in document.createElement("p"),at=Z&&1<window.devicePixelRatio,it={elements_selector:".lazy",container:tt||Z?document:null,threshold:300,thresholds:null,data_src:"src",data_srcset:"srcset",data_sizes:"sizes",data_bg:"bg",data_bg_hidpi:"bg-hidpi",data_bg_multi:"bg-multi",data_bg_multi_hidpi:"bg-multi-hidpi",data_poster:"poster",class_applied:"applied",class_loading:"litespeed-loading",class_loaded:"litespeed-loaded",class_error:"error",class_entered:"entered",class_exited:"exited",unobserve_completed:!0,unobserve_entered:!1,cancel_on_exit:!0,callback_enter:null,callback_exit:null,callback_applied:null,callback_loading:null,callback_loaded:null,callback_error:null,callback_finish:null,callback_cancel:null,use_native:!1},ot="src",rt="srcset",ct="sizes",lt="poster",st="llOriginalAttrs",ut="loading",dt="loaded",ft="applied",_t="error",vt="native",gt="data-",bt="ll-status",pt=[ut,dt,ft,_t],ht=[ot],mt=[ot,lt],Et=[ot,rt,ct],It={IMG:function(t,e){m(t,function(t){A(t,Et),x(t,e)}),A(t,Et),x(t,e)},IFRAME:function(t,e){A(t,ht),w(t,ot,l(t,e.data_src))},VIDEO:function(t,e){a(t,function(t){A(t,ht),w(t,ot,l(t,e.data_src))}),A(t,mt),w(t,lt,l(t,e.data_poster)),w(t,ot,l(t,e.data_src)),t.load()}},yt=["IMG","IFRAME","VIDEO"],At={IMG:P,IFRAME:function(t){k(t,ht)},VIDEO:function(t){a(t,function(t){k(t,ht)}),k(t,mt),t.load()}},kt=["IMG","IFRAME","VIDEO"];return t.prototype={update:function(t){var e,n,a,i=this._settings,o=X(t,i);{if(h(this,o.length),!tt&&et)return H(i)?(e=i,n=this,o.forEach(function(t){-1!==kt.indexOf(t.tagName)&&F(t,e,n)}),void h(n,0)):(t=this._observer,i=o,t.disconnect(),a=t,void i.forEach(function(t){a.observe(t)}));this.loadAll(o)}},destroy:function(){this._observer&&this._observer.disconnect(),Q(this._settings).forEach(function(t){y(t)}),delete this._observer,delete this._settings,delete this.loadingCount,delete this.toLoadCount},loadAll:function(t){var e=this,n=this._settings;X(t,n).forEach(function(t){b(t,e),V(t,n,e)})},restoreAll:function(){var e=this._settings;Q(e).forEach(function(t){U(t,e)})}},t.load=function(t,e){e=i(e);V(t,e)},t.resetStatus=function(t){r(t)},Z&&function(t,e){if(e)if(e.length)for(var n,a=0;n=e[a];a+=1)o(t,n);else o(t,e)}(t,window.lazyLoadOptions),t});!function(e,t){"use strict";function a(){t.body.classList.add("litespeed_lazyloaded")}function n(){console.log("[LiteSpeed] Start Lazy Load Images"),d=new LazyLoad({elements_selector:"[data-lazyloaded]",callback_finish:a}),o=function(){d.update()},e.MutationObserver&&new MutationObserver(o).observe(t.documentElement,{childList:!0,subtree:!0,attributes:!0})}var d,o;e.addEventListener?e.addEventListener("load",n,!1):e.attachEvent("onload",n)}(window,document);</script></body>
</html>
				
			

مجموعه سون‌لرن با ۱۳ سال سابقه، دوره‌های آموزشی آنلاین برنامه‌نویسی و طراحی وب و علم داده برگزار می‌کند.

هدف اصلی سون‌لرن این است که با همراهی اساتید مجرب، از شروع یادگیری تا استخدام در بازار کار فناوری در کنار دانشجو باشد.

آموزش چندوجهی و مهارت محور

تمامی مباحث آموزشی سون‌لرن به صورت چندوجهی و مهارت محور است. در طول دوره و با توجه به میزان پیچیدگی هر مبحث آموزشی، وبینار و تمرین‌ و آزمون و پروژه‌های مختلفی برای دانشجو در نظر گرفته شده است تا یادگیری خود را تکمیل کنید.

انجمن پرسش و پاسخ:

پس از ورود به دوره امكان پرسش و پاسخ و رفع اشكال اختصاصى در پلتفرم آکادمی براى دانشجو فراهم است. دانشجو می‌تواند در هر ساعتی از شبانه روز سوالات خود را مطرح کند و اساتید یا منتورهای دوره در سريع‌ترين زمان ممكن به دانشجو پاسخ خواهند داد.

ارزیابی فنی و رتبه‌بندی:

سون‌لرن در انتهای دوره از دانشجو ارزیابی فنی به عمل می‌آورد تا دانشجو از میزان یادگیری خود مطلع شود.

۳ ماه پشتیبانی پس از خرید:

تمامی دوره‌های آموزشی سون‌لرن از ابتدا تا ۳ ماه پس از دوره پشتیبانی رایگان دارد. هم‌چنین سون‌لرن تا  ۱ ماه پس از استخدام دانشجو را همراهی خواهد کرد تا با خیال راحت و دلگرمی بر جایگاه شغلی که شایسته اوست تکیه بزند.

ضمانت بازگشت وجه:

اگر پس از خرید دوره‌ها، به هر دلیلی از شرکت در آن منصرف شدید تا یک ماه پس از خريد امكان انصراف و بازگشت كامل وجه برای دانشجو در نظر گرفته شده است.

معرفی دانشجویان برتر به بازار کار:

هرساله شرکت‌های معتبری از سراسر ایران اقدام به جذب نیرو در حوزه تکنولوژی می‌کنند و بسیاری از این مجموعه‌ها از سون‌لرن درخواست معرفی نیروی متخصص دارند. در این شرایط سون‌لرن خود را موظف می‌داند تا افراد برتر هر دوره را اعتبارسنجی کرده و به شرکت‌های متقاضی جهت استخدام معرفی کند.

دسترسی دائمی به محتوای دوره‌ها:

محتوای دوره‌ها همیشه در اختیار دانشجوست و لازم نیست نگران منقضی شدن آن و یا از بین رفتن پروفایل کاربری خود باشد چرا که بدون محدودیت زمانی و مکانی به آن دسترسی دارد.

کد تخفیف end-of-summer

بیش فروش‌ها

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

  • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
  • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
  • امتیاز دادن به کالاها فقط مخصوص خریداران محصول می باشد.
  • با درج کامنت خوب 10 آکوامارین به طور رایگان دریافت نمایید.
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آموزش جاوا اسکریپت با تخفیف ویژه و پروژه محور”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.